برخی اوقات ، نیاز است که ثبت شدن یک اکشن روی یک قلاب اکشن را قبل از اجرای کدهای خود را بررسی کنید . همچنین ممکن است نیاز باشد که بدانید آیا یک قلاب اکشن دارای اکشن می باشد یا خیر .  در این مواقع می توانید از تابع کاربردی has_action() استفاده کنید .

تابع has_action() یک تابع شرطی می باشد که به شما امکان می دهد شرایط بالا را برای یک قلاب اکشن بررسی شوند .

$tag – نام قلاب اکشنی که می خواهید ثبت شدن هر اکشنی را بر روی آن بررسی کنید .

$fucntion_to_check – نام تابعی که می خواهید بررسی کنید که روی قلاب اکشن پارامتر اول یعنی $tag  ثبت شده است یا خیر . این پارامتر اختیاری است و دارای مقدار پیش فرض false می باشد .

مقدار برگشتی تابع has_action می تواند false یا یک عدد صحیح باشد . اگر پارامتر $function_to_check تنظیم نشده باشد ، تابع has_action مقدار true را در صورت وجود داشتن اکشن روی قلاب اکشن و مقدار false را در صورت عدم وجود هر گونه اکشنی روی قلاب را بر می گرداند .

اگر پارامتر $fucntion_to_check تنظیم شود و تابع روی قلاب اکشن اضافه شده باشد ، تابع has_action ، عدد مربوط به اولویت اکشن و در غیر اینصورت مقدار false برگردانده می شود .

در کد زیر بر اساس اینکه قلاب اکشن wp_footer دارای هر اکشنی باشد یا خیر پیغام مناسب نمایش داده می شود .

اکنون نگاهی به اکشن wp_print_footer_scripts()  در هسته وردپرس بیاندازیم که روی قلاب اکشن wp_footer اضافه شده است .

اگر شما می خواهید بر اساس ثبت شدن یک تابع روی یک قلاب ، پیغام دلخواه یا هر کار دیگری را انجام دهید می توانید مانند کد زیر عمل کنید :

تابع remove_all_actions وردپرستابع did_action ورپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .