تابع current_filter()  ، نام قلاب فیلتر جاری اجرا شده را برمی گرداند . عملکرد این تابع محدود به قلاب های فیلتر نیست و برای قلاب های اکشن نیز کاربرد دارد . بنابراین بهتر است بگوییم این تابع نام قلاب فیلتر یا قلاب اکشن جاری را بر می گرداند .

کاربرد اختصاصی این تابع زمانی است که شما از یک تابع برای چند قلاب استفاده کرده اید و نیاز دارید که تابع مورد نظر بر اساس قلاب فیلتر جاری ، عملکردهای متفاوتی داشته باشد .

فرض کنید شما نیاز دارید که یک کلمه خاص را از عنوان و محتوای مطالب را حذف کنید اما کلمات مربوط به بخش عنوان و محتوای مطلب کمی از هم متفاوت هستند .

در این مورد شما کافیست یک تابع روی هر دو قلاب the_content و the_title ثبت کنید و سپس با استفاده از دستورات شرطی و تابع current_filter() کلمات را حذف کنید .

تابع has_filter وردپرستوابع بازگشت سریع وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .