تابع has_filter() به افزونه امکان بررسی ثبت شدن فیلترها برای یک قلاب فیلتر را امکانپذیر می کنند . همچنین با این تابع می توانید بررسی کنید که یک فیلتر با اولویت خاص برای یک قلاب  ثبت شده است .

$tag  – نام قلاب فیلتری که می خواهید ثبت شدن یک یا چند فیلتر روی آن را بررسی کنید .

$function_to_check  – یک تابع خاص که می خواهید ثبت شدن آن را روی قلاب پارامتر اول بررسی کنید .

چنانچه فیلتری با پارامترهای تعیین شده وجود نداشته باشد تابع has_filter()  مقدار false و در صورت وجود داشتن فیلتر مقدار true را بر می گرداند .

اگر پارامتر $function_to_check برای تابع مشخص شده باشد ، در صورت وجود داشتن فیلتر ، به جای مقدار true ، اولویت فیلتر به عنوان مقدار برگشتی توسط تابع برگردانده می شود .

در کد زیر بررسی شده است که آیا قلاب فیلتر the_content دارای هرگونه فیلتری می باشد یا خیر ، و بر اساس این بررسی پیغام مناسب نمایش داده می شود .

اگر می خواهید ثبت شدن یک فیلتر خاص را بررسی کنید ، نیاز است که پارامتر $function_to_check را نیز تنظیم کنید .

فرض کنید می خواهید عملکرد پاراگراف گذاری روی محتوای مطالب را بررسی کنید . توسط کد زیر می توانید این بررسی را انجام دهید و بر اساس آن کدهای دلخواه خود را اجرا کنید .

تابع remove_all_filters وردپرستابع current_filter وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .