همانطور که هنگام فعال سازی افزونه های وردپرس تابعی برای انجام کارهای اولیه افزونه مانند ذخیره تنظیمات پیش فرض وجود دارد ، در هنگام غیرفعال سازی افزونه های وردپرس نیز تابعی به نام register_deactivation_hook() وجود دارد که می توانید از آن برای کارهای لازم هنگام غیرفعال شدن افزونه استفاده کنید .

این تابع مانند تابع فعال سازی دارای 2 پارامتر می باشد :

$file   – ( رشته ای ) ( الزامی ) – مسیر فایل اصلی افزونه

$function – (رشته ای ) ( الزامی ) – تابعی که هنگام غیرفعال شدن افزونه باید اجرا شود.

به مثال زیر در مورد تابع غیرفعال سازی افزونه توجه کنید :

در کدهای بالا تابع rwpp_myplugin_uninstall() هنگام غیرفعال شدن افزونه اجرا می شود.

ایجاد تنظیمات پیش فرض هنگام فعال سازی افزونه وردپرستفاوت غیرفعال کردن و حذف کردن افزونه وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .