در جلسه قبل از دوره آموزشی HTML، مباحثی درمورد استایل ها و استایل دهی به تگ های HTML توضیح دادیم. حال قصد داریم در این جلسه، به سراغ مبحث قالب بندی متن HTML برویم.

قبل از شروع، به مثال زیر توجه کنید:

مثال قالب بندی متون HTML

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید، هر یک از متن ها، یک قالب بندی مخصوص به خود را دارد که در ادامه، آن ها را توضیح می دهیم.

قالب بندی تگ های HTML

زبان HTML می تواند تگ های خاص و ویژه ای را جهت توصیف متون با معانی خاص، تعریف کند.

زبان HTML از تگ هایی مانند <b> یا <i> برای قالب بندی متون استفاده می کند، که <b> برای Bold یا همان توپر کردن متن و <i> برای Italic یا همان کج کردن متن استفاده می شود.

در اینجا، انواع قالب بندی تگ های HTML را معرفی کرده ایم:

<b> برای توپر کردن متن.

<strong> برای مهم و با ارزش کردن متن.

<i> برای کج کردن (Italic) کردن متن.

<em> برای تاکید (Emphasize) بر روی متن.

<mark> برای نشانه گذاری (Mark) کردن متن.

<small> برای کوچک کردن متن.

<del> برای مشخص کردن متن حذف شده.

<ins> برای زیر خط دار کردن متن.

<sub> برای زیرنویس کردن متن.

<sup> برای بالا نویس کردن متن.

تگ های <b> و <strrong> در HTML

تگ <b> در HTML، برای توپر کردن و Bold کردن متن استفاده می شود بدون آنکه اهمیت اضافی به آن افزوده شود.

مثال:

بولد کردن متن در HTML

تگ <strong> درواقع برای اهمیت دادن به متن استفاده می شود و باعث می شود آن متنی که ما از این تگ برای آن استفاده کردیم، با ارزش شود..

مثال:

تگ strong در html

تگ <i> و <em> در HTML

تگ <i> در HTML جهت کج کردن یا همان Italic کردن متن استفاده می شود.

مثال:

ایتالیک کردن متن در HTML

تگ <em> در HTML همانطور که توضیح دادیم، برای Emphasize کردن یا همان تاکید بر روی آن متن، استفاده می شود.

مثال:

تاکید بر روی متون HTML

نکته: مرورگر ها معمولاً متون دارای تگ <strong> را به عنوان متن <b> یا همان بولد شده، و متون دارای تگ <em> را به عنوان متن <i> یا همان کج شده، نشان می دهند. اما باید توجه داشت که معانی این تگ ها با هم فرق دارد و b و i برای بولد کردن و ایتالیک کردن استفاده می شود و تگ em و strong برای تاکید و با اهمیت کردن متن.

تگ <small> در HTML

تگ <small> در HTML درواقع متن را کوچک تر می کند.

مثال:

تگ small در html

تگ <mark> در HTML

تگ <mark> در HTML در واقع متون هایلایت شده یا همان نشانه دار شده را توصیف می کند.

مثال:

متن هایلایت شده

تگ <del> در HTML

تگ <del> در HTML در واقع متون حذف شده را نشان می دهند، به طوری که یک خط افقی در میان متن رد شده است.

مثال:

تگ del در html

تگ <ins> در HTML

تگ <ins> در HTML متون وارد شده را مشخص می کند، به طوری که در زیر آن ها، یک خط افقی کشیده شده است.

مثال:

تگ <ins> در HTML

تگ <sub> در HTML

تگ <sub> در HTML متون زیرنویس شده را توصیف می کند.

مثال:

متن زیرنویس شده

تگ <sup> در HTML

تگ <sup> دقیقا عکس تگ بالا یعنی <sub> عمل کرده و متن را تبدیل به بالا نویس می کند.

مثال:

متن بالانویس شده

آموزش زبان HTML – جلسه هفتم – استایل هاآموزش زبان HTML – جلسه نهم – نقل قول ها
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .